ARTICOL I T T F F R T M
regulamentul ITTF, ediția 46 din 31 august 2018 cu verde apar actualizările ITTF
2.1. THE TABLE MASA
2.1.1. The upper surface of the table, known as the playing surface, shall be rectangular, 2.74m long and 1.525m wide, and shall lie in a horizontal plane 76cm above the floor. Partea superioară, numită ?suprafață de joc?, trebuie să fie dreptunghiulară, având o lungime de 2,74 m și o lățime de 1,525 m fiind așezată într-un plan orizontal la 76 cm deasupra podelei.
2.1.2 The playing surface shall not include the vertical sides of the tabletop. Suprafața de joc nu include părțile laterale ale mesei aflate sub marginile acesteia.
2.1.3 The playing surface may be of any material and shall yield a uniform bounce of about 23cm when a standard ball is dropped on to it from a height of 30cm. Suprafața de joc a mesei, poate fi făcută din orice material, care va trebui să permită o săritură aproape de 23 cm pentru o minge lăsată să cadă de la o ?nălțime de 30 cm.
2.1.4 The playing surface shall be uniformly dark coloured and matt, but with a white side line, 2cm wide, along each 2.74m edge and a white end line, 2cm wide, along each 1.525m edge. Suprafața de joc a mesei va fi de culoare închisă, mată, având trasată, în mod uniform, o linie laterală de 2 cm lățime, în lungul fiecărei laturi de 2,74 m și o linie de fund, tot albă, și tot de 2 cm lățime, în lungul fiecărei laturi de 1,525 m.
2.1.5 The playing surface shall be divided into 2 equal courts by a vertical net running parallel with the end lines, and shall be continuous over the whole area of each court. Suprafața de joc va fi împărțită în două câmpuri egale, de către un fileu vertical, paralel cu liniile de fund și continuu pe toată suprafața de joc.
2.1.6 For doubles, each court shall be divided into 2 equal half-courts by a white centre line, 3mm wide, running parallel with the side lines; the centre line shall be regarded as part of each right half-court. Pentru proba de dublu, fiecare teren în parte, va fi împărțit la rândul său, în două părți egale, printr-o linie centrală de 3 mm lățime, paralelă cu liniile laterale, acestea făcând parte din partea dreaptă a suprafeței de joc.
2.2 THE NET ASSEMBLY FILEUL ȘI COMPONENTELE SALE
2.2.1 The net assembly shall consist of the net, its suspension and the supporting posts, including the clamps attaching them to the table. Ansamblul fileului se compune din fileul propriu zis, suspensiile fileului, st?lpii de susținere, inclusiv clemele care prind de masă st?lpii de susținere.
2.2.2 The net shall be suspended by a cord attached at each end to an upright post 15.25cm high, the outside limits of the post being 15.25cm outside the side line. Fileul va fi suspendat printr-un șnur subțire, atașat la fiecare capăt de st?lpul de susținere și va avea ?nălțimea de 15,25 cm. Limitele exterioare ale st?lpilor vor fi de 15,25 cm în afara liniilor laterale.
2.2.3 The top of the net, along its whole length, shall be 15.25cm above the playing surface. Partea de sus a fileului, pe parcursul întregii sale lungimi, va asigura ?nălțimea de 15,25 cm față de suprafața de joc.
2.2.4 The bottom of the net, along its whole length, shall be as close as possible to the playing surface and the ends of the net shall be attached to the supporting posts from top to bottom. Partea de jos a fileului, pe toată lungimea sa, va fi cât mai aproape de suprafața de joc, iar capetele fileului vor fi cât mai aproape de st?lpii de susținere.
2.3 THE BALL MINGEA
2.3.1 The ball shall be spherical, with a diameter of 40mm. Mingea trebuie să fie sferică, având un diametru de 40 mm.
2.3.2 The ball shall weigh 2.7g. Mingea trebuie să cântărească 2,7 grame.
2.3.3 The ball shall be made of celluloid or similar plastics material and shall be white or orange, and matt. Mingea va fi făcută din celuloid sau din material plastic similar, având culoarea albă sau portocalie și obligatoriu va fi mată.
2.4 THE RACKET PALETA
2.4.1 The racket may be of any size, shape or weight but the blade shall be flat and rigid. Paleta poate avea orice mărime, formă sau greutate, dar ?lama? trebuie să fie plată și rigidă.
2.4.2 At least 85% of the blade by thickness shall be of natural wood; an adhesive layer within the blade may be reinforced with fibrous material such as carbon fibre, glass fibre or compressed paper, but shall not be thicker than 7.5% of the total thickness or 0.35mm, whichever is the smaller. Cel puțin 85% din grosimea totală a lamei, trebuie să fie din lemn natural. Stratul adeziv din interiorul lamei oricât de mic ar fi, poate fi ?ntărit cu material fibros, cum ar fi fibră din carbon, fibră de sticlă, sau h?rtie presată, dar nu va putea fi mai gros de 7,5% din grosimea totală sau 0,35 mm dimensiunea cea mai mică.
2.4.3 A side of the blade used for striking the ball shall be covered with either ordinary pimpled rubber, with pimples outwards having a total thickness including adhesive of not more than 2.0mm, or sandwich rubber, with pimples inwards or outwards, having a total thickness including adhesive of not more than 4.0mm. Partea paletei folosită pentru a lovi mingea, va fi acoperită cu cauciuc simplu, cu cauciuc cu zimții spre exterior, având o grosime totală (inclusiv adezivul) de 2 mm sau cauciuc ?sandwich? cu zimții spre exterior sau spre interior, având o grosime totală, inclusiv adezivul, de maximum 4 mm.
2.4.3.1 Ordinary pimpled rubber is a single layer of non-cellular rubber, natural or synthetic, with pimples evenly distributed over its surface at a density of not less than 10 per cm? and not more than 30 per cm?. Cauciucul simplu, zimțat, este un strat de cauciuc, natural sau sintetic, necelular, cu zimții distribuiți în mod regulat pe întreaga suprafață cu o densitate între 10 și 30 cm?.
2.4.3.2 Sandwich rubber is a single layer of cellular rubber covered with a single outer layer of ordinary pimpled rubber, the thickness of the pimpled rubber not being more than 2.0mm. Cauciucul sandwich, este compus dintr-un strat de cauciuc cu zimți, grosimea acestuia nu va depăși 2 mm.
2.4.4 The covering material shall extend up to but not beyond the limits of the blade, except that the part nearest the handle and gripped by the fingers may be left uncovered or covered with any material. Materialul care acoperă lemnul paletei, va fi întins pe suprafața acestuia în așa fel încât să nu-i depășească marginile. Se exceptează partea de lângă mâner care poate rămâne neacoperită sau poate fi acoperită cu orice material.
2.4.5 The blade, any layer within the blade and any layer of covering material or adhesive on a side used for striking the ball shall be continuous and of even thickness. Orice strat din componența paletei și orice strat de material acoperitor sau adeziv, folosit pentru a lovi mingea, va avea continuitate și va fi de grosime egală.
2.4.6 The surface of the covering material on a side of the blade, or of a side of the blade if it is left uncovered, shall be matt, bright red on one side and black on the other. Suprafața materialului de acoperire a fețelor paletei, trebuie să fie mată, de culoare roșu aprins pe o parte și neagră, pe cealaltă parte. Cele două culori vor fi obligatorii și pentru cazul când una dintre cele două fețe nu este acoperită.
2.4.7 The racket covering shall be used without any physical, chemical or other treatment. Materialul care acoperă paleta trebuie să fie folosit fără vreun tratament fizic, chimic sau de altă natură.
2.4.7.1 Slight deviations from continuity of surface or uniformity of colour due to accidental damage or wear may be allowed provided that they do not significantly change the characteristics of the surface. Eventualele deviații în continuitatea paletei sau în uniformitatea culorii, datorate unor stricăciuni accidentale, folosirii sau decolorării, pot fi trecute cu vederea, dacă se consideră că nu schimbă caracteristicile suprafeței acesteia.
2.4.8 Before the start of a match and whenever he or she changes his or her racket during a match a player shall show his or her opponent and the umpire the racket he or she is about to use and shall allow them to examine it. Jucătorul, la începutul meciului, sau oricând va schimba paleta, va permite adversarului și arbitrului s-o examineze.
2.5 DEFINITIONS DEFINIȚII
2.5.1 A rally is the period during which the ball is in play. ?Un joc? este perioada când mingea este jucată.
2.5.2 The ball is in play from the last moment at which it is stationary on the palm of the free hand before being intentionally projected in service until the rally is decided as a let or a point. Mingea este în joc din momentul în care, pentru executarea serviciului se află staționară în palma întinsă a m?inii libere, este proiectată pentru serviciu și până în momentul când ea a atins orice altceva în afara suprafeței de joc, a fileului sau accesoriilor acestuia, a paletei ținută în m?na paletei, sau m?na paletei sub încheietura acesteia, sau când schimbul s-a terminat printr-o decizie de rejucare, sau prin acordarea punctului.
2.5.3 A let is a rally of which the result is not scored. Joc anulat, jocul în care rezultatul nu este înregistrat.
2.5.4 A point is a rally of which the result is scored. Un punct, jocul în care rezultatul este înregistrat.
2.5.5 The racket hand is the hand carrying the racket. M?na paletei, este m?na care ține paleta.
2.5.6 The free hand is the hand not carrying the racket; the free arm is the arm of the free hand. M?na libera, este m?na care nu ține paleta. Brațul liber este brațul m?inii libere.
2.5.7 A player strikes the ball if he or she touches it in play with his or her racket, held in the hand, or with his or her racket hand below the wrist. Un jucător lovește mingea, dacă o atinge cu paleta ținută în m?nă sau cu m?na paletei, dedesubtul încheieturii.
2.5.8 A player obstructs the ball if he or she, or anything he or she wears or carries, touches it in play when it is above or travelling towards the playing surface, not having touched his or her court since last being struck by his or her opponent. Un jucător obstrucționează mingea, dacă el sau orice poartă sau âmbracă, atinge mingea fără ca aceasta să fi trecut peste suprafața sa de joc, sau linia ei de fund, fără să o fi atins, cu toate că ultima oară a fost lovită de oponentul său.
2.5.9 The server is the player due to strike the ball first in a rally. Jucătorul la serviciu, este cel care trebuie să lovească primul mingea în joc.
2.5.10 The receiver is the player due to strike the ball second in a rally. Jucătorul la primire, este cel care va lovi al doilea mingea în joc.
2.5.11 The umpire is the person appointed to control a match. Arbitrul este persoana desemnată să conducă și să controleze un meci.
2.5.12 The assistant umpire is the person appointed to assist the umpire with certain decisions. Arbitrul secund, este persoana desemnată pentru a asista pe arbitrul principal și a-l ajuta în luarea celor mai sigure decizii.
2.5.13 Anything that a player wears or carries includes anything that he or she was wearing or carrying, other than the ball, at the start of the rally. Termenul de ?poartă sau are asupra sa? se referă la orice a purtat sau a avut un jucător asupra sa, de la începutul jocului cu excepția mingii.
2.5.14 The end line shall be regarded as extending indefinitely in both directions. Linia de fund, va fi privită ca o linie extinz?ndu-se nedefinit, în ambele direcții.
2.6 THE SERVICE UN BUN SERVICIU
2.6.1 Service shall start with the ball resting freely on the open palm of the server's stationary free hand. Serviciul trebuie să înceapă cu mingea așezată liber și staționară în palma deschisă a m?inii libere a jucătorului la serviciu.
2.6.2 The server shall then project the ball near vertically upwards, without imparting spin, so that it rises at least 16cm after leaving the palm of the free hand and then falls without touching anything before being struck. Jucătorul la serviciu va trebui să proiecteze mingea în sus, pe verticală, fără a-i imprima niciun efect, în așa fel încât să se ?nalțe cel puțin 16 cm după ce a părăsit palma m?inii libere și o va lovi, în cădere, fără ca mingea să atingă ceva înainte de a fi lovită.
2.6.3 As the ball is falling the server shall strike it so that it touches first his or her court and then touches directly the receiver's court; in doubles, the ball shall touch successively the right half court of server and receiver. ?n timpul căderii mingii, jucătorul la serviciu o va lovi în așa fel, încât aceasta va atinge ?nt?i partea sa de masă și apoi, trecând peste sau în jurul fileului va atinge jumătatea de masă a primitorului. în meciul de dublu, mingea, va lovi jumătatea din dreapta a celui care servește cât și a celui care primește.
2.6.4 From the start of service until it is struck, the ball shall be above the level of the playing surface and behind the server's end line, and it shall not be hidden from the receiver by the server or his or her doubles partner or by anything they wear or carry. De la startul serviciului până când va fi lovită, mingea va trebui să se afle deasupra suprafeței de joc și în spatele liniei de fund a mesei și nu va fi ascunsă vederii primitorului cu nicio parte a corpului sau a âmbrăcăminții jucătorului la serviciu sau partenerul de joc în cazul unui meci de dublu.
2.6.5 As soon as the ball has been projected, the serverâs free arm and hand shall be removed from the space between the ball and the net. The space between the ball and the net is defined by the ball, the net and its indefinite upward extension. De ?ndată ce mingea este proiectată în sus, brațul și m?na liberă a jucătorului aflat la serviciu vor fi îndepărtate din spațiul dintre minge și fileu. Spațiul dintre minge și fileu este definit de minge, de fileu și de extensiile nedefinite în sus ale acestuia.
2.6.6 It is the responsibility of the player to serve so that the umpire or the assistant umpire can be satisfied that he or she complies with the requirements of the Laws, and either may decide that a service is incorrect. Este de responsabilitatea jucătorului la serviciu, să execute serviciul de așa natură, încât arbitrul principal și asistentul acestuia să poată vedea că sunt respectate regulile executării unui serviciu corect.
2.6.6.1 If either the umpire or the assistant umpire is not sure about the legality of a service he or she may, on the first occasion in a match, interrupt play and warn the server; but any subsequent service by that player or his or her doubles partner which is not clearly legal shall be considered incorrect. Dacă arbitrul sau arbitrul secund se ?ndoiește de corectitudinea serviciului, el poate, la prima abatere, să întrerupă jocul și să avertizeze jucătorul la serviciu. Dar, ulterior, orice semn de întrebare asupra serviciului aceluiași jucător, sau al partenerului său de dublu, poate fi considerat incorect.
2.6.7 Exceptionally, the umpire may relax the requirements for a correct service where he or she is satisfied that compliance is prevented by physical disability. ?n mod excepțional, arbitrul poate diminua din strictețea regulilor de executare a unui bun serviciu, dacă un jucător nu le poate respecta din cauza unor dizabilități fizice.
2.7 THE RETURN UN BUN RETUR
2.7.1 The ball, having been served or returned, shall be struck so that it touches the opponent's court, either directly or after touching the net assembly. Mingea, după ce a fost bine servită sau bine returnată va fi lovită în așa fel încât să treacă peste fileu sau împrejurul acestuia, lovind terenul adversarului, fie direct, fie după ce a atins plasa.
2.8 THE ORDER OF PLAY ORDINEA JOCULUI
2.8.1 In singles, the server shall first make a service, the receiver shall then make a return and thereafter server and receiver alternately shall each make a return. ?n meciurile de simplu, jucătorul trebuie să efectueze un bun serviciu, apoi jucătorul la primire un bun retur, apoi, alternativ, vor executa retururi bune.
2.8.2 In doubles, except as provided in 2.8.3, the server shall first make a service, the receiver shall then make a return, the partner of the server shall then make a return, the partner of the receiver shall then make a return and thereafter each player in turn in that sequence shall make a return. ?n jocul de dublu, cu excepția art. 2.8.3., jucătorul la serviciu, trebuie să efectueze un bun serviciu, apoi adversarul său, un bun retur. Partenerul jucătorului la serviciu, trebuie să efectueze un bun retur, iar partenerul jucătorului la primire să returneze și el bine, apoi fiecare jucător, în această ordine, trebuie să efectueze retururi bune.
2.8.3 In doubles, when at least one player of a pair is in a wheelchair due to a physical disability, the server shall first make a service, the receiver shall then make a return but thereafter either player of the disabled pair may make returns. ?n jocul de dublu, când cel puțin un jucător al perechii este în scaun cu rotile ca urmare a unei dizabilități fizice, jucătorul la serviciu trebuie să efectueze un bun serviciu, apoi adversarul său, un bun retur, dar apoi oricare jucător al perechii cu dizabilități poate efectua un bun retur.
2.9 A LET REPETAREA SCHIMBULUI DE MINGI
2.9.1 The rally shall be a let: Jocul trebuie repetat:
2.9.1.1 if in service the ball touches the net assembly, provided the service is otherwise correct or the ball is obstructed by the receiver or his or her partner; Dacă, la serviciu, mingea trece peste sau împrejurul ansamblului fileului ating?ndu-l, cu condiția ca serviciul să fi fost bine executat, sau dacă mingea a fost obstrucționată de primitor sau partenerul său.
2.9.1.2 if the service is delivered when the receiving player or pair is not ready, provided that neither the receiver or his or her partner attempts to strike the ball; Atunci când, la efectuarea serviciului jucătorul sau perechea la primire, nu sunt pregătiți pentru răspuns, cu condiția ca nici unul să nu încerce să lovească mingea.
2.9.1.3 if failure to make a service or a return or otherwise to comply with the Laws is due to a disturbance outside the control of the player; Dacă efectuarea unui bun serviciu sau a unui bun retur, nu se supune Regulamentului, din cauze independente de controlul jucătorului.
2.9.1.4 if play is interrupted by the umpire or assistant umpire; Atunci când jocul este oprit de arbitrul principal sau de către cel secund.
2.9.1.5 if the receiver is in wheelchair owing to a physical disability and in service the ball, provided that the service is otherwise correct, Dacă jucătorul la primire este în scaun cu rotile din cauza unei dizabilități fizice iar, ca urmare a serviciului, mingea, altfel serviciul fiind corect,
2.9.1.5.1 after touching the receiverâs court returns in the direction of the net; după ce atinge partea de masă a jucătorului la primire se ?ntoarce către fileu;
2.9.1.5.2 comes to rest on the receiver's court; rămâne pe terenul jucătorului la primire;
2.9.1.5.3 in singles leaves the receiverâs court after touching it by either of its sidelines. ?n meciurile de simplu, părăsește terenul după ce atinge una din liniile laterale.
2.9.2 Play may be interrupted Jocul mai poate fi întrerupt:
2.9.2.1 to correct an error in the order of serving, receiving or ends; Pentru a îndrepta o eroare de serviciu, primire sau alegerea terenului.
2.9.2.2 to introduce the expedite system; Pentru aplicarea regulei activizării.
2.9.2.3 to warn or penalise a player or adviser; Pentru a avertiza sau penaliza un jucător sau un antrenor.
2.9.2.4 because the conditions of play are disturbed in a way which could affect the outcome of the rally. Deoarece condițiile de joc sunt tulburate de fenomene capabile să afecteze buna desfașurare a partidei.
2.10 A POINT PUNCTUL
2.10.1 Unless the rally is a let, a player shall score a point Dacă jocul nu este oprit, un punct se pierde:
2.10.1.1 if an opponent fails to make a correct service; Când se ratează serviciul.
2.10.1.2 if an opponent fails to make a correct return; Dacă se ratează returul.
2.10.1.3 if, after he or she has made a service or a return, the ball touches anything other than the net assembly before being struck by an opponent; La executarea unui serviciu bun sau a unui retur bun, mingea atinge orice altceva cu excepția fileului și accesoriilor.
2.10.1.4 if the ball passes over his or her court or beyond his or her end line without touching his or her court, after being struck by an opponent; Dacă mingea trece dincolo de linia de fund a jucătorului fără a atinge terenul acestuia, după ce a fost lovită de adversar.
2.10.1.5 if the ball, after being struck by an opponent, passes through the net or between the net and the net post or between the net and playing surface; Dacă mingea, după ce a fost lovită de adversar, trece prin fileu sau între fileu și st?lpii de susținere sau între fileu și suprafața de joc.
2.10.1.6 if an opponent obstructs the ball; Când unul din jucători obstrucționează mingea.
2.10.1.7 if an opponent deliberately strikes the ball twice in succession; Dacă mingea este lovită de două ori consecutiv.
2.10.1.8 if an opponent strikes the ball with a side of the racket blade whose surface does not comply with the requirements of 2.4.3, 2.4.4 and 2.4.5; Dacă mingea este atinsă cu partea paletei a cărei suprafață nu corespunde cerințelor de la 2.4.3, 2.4.4. și 2.4.5.
2.10.1.9 if an opponent, or anything an opponent wears or carries, moves the playing surface; Când, mingea fiind în joc, jucătorul și orice poartă sau are la el, mișcă suprafața de joc.
2.10.1.10 if an opponent, or anything an opponent wears or carries, touches the net assembly; Atunci când jucătorul sau orice poartă sau are cu el, atinge ansamblul fileului.
2.10.1.11 if an opponent's free hand touches the playing surface; Dacă m?na liberă a jucătorului, atinge suprafața de joc, în timp ce mingea este în joc.
2.10.1.12 if a doubles opponent strikes the ball out of the sequence established by the first server and first receiver; Când, la jocul de dublu, jucătorul care a lovit mingea este în afara ordinei stabilite prin jucătorul la serviciu și respectiv jucătorul la primire.
2.10.1.13 as provided under the expedite system (2.15.4). Când, la regula activizării, se aplică 2.15.4.
2.10.1.14 if both players or pairs are in a wheelchair due to a physical disability and Când ambii jucători, la jocul de simplu sau la dublu, sunt în scaun cu rotile din cauza unei dizabilități fizice și
2.10.1.14.1 his or her opponent does not maintain a minimum contact with the seat or cushion(s), with the back of the thigh, when the ball is struck; unul din jucători nu are un contact minim între partea din spate a coapsei și scaunul cu rotile, în timpul desfășurării punctului;
2.10.1.14.2 his or her opponent touches the table with either hand before striking the ball; unul din jucători atinge masa cu oricare m?nă înainte de a lovi mingea;
2.10.1.14.3 his or her opponent?s footrest or foot touches the floor during play. suportul pentru picioare sau piciorul unui jucător atinge podeaua în timpul desfășurării punctului.
2.10.1.15 if, where an opposing doubles pair includes at least one player in a wheelchair, any part of the wheelchair or a foot of a standing player crosses an imaginary extension of the centre line of the table. Dacă, în cazul în care o pereche are cel puțin un jucător în scaun cu rotile, orice parte a scaunului cu rotile sau a piciorului unui jucător aflat în picioare, trece peste extensia imaginară a liniei centrului mesei.
2.11 A GAME SETUL
2.11.1 A game shall be won by the player or pair first scoring 11 points unless both players or pairs score 10 points, when the game shall be won by the first player or pair subsequently gaining a lead of 2 points. Setul va fi câștigat de jucătorul sau perechea care realizează 11 puncte. Dacă ambii jucători, sau ambele perechi au realizat 10 puncte, setul va fi câștigat de jucătorul sau perechea care obține, în plus, două puncte consecutive, față de jucătorul sau perechea adversă.
2.12 A MATCH MECIUL
2.12.1 A match shall consist of the best of any odd number of games. Meciul constă din câștigarea de către unul dintre jucători, sau de către una dintre perechi a unui număr impar de seturi, prestabilit de regulamentul concursului respectiv.
2.13 THE ORDER OF SERVING, RECEIVING AND ENDS ALEGEREA SERVICIULUI, PRIMIRII SAU TERENULUI
2.13.1 The right to choose the initial order of serving, receiving and ends shall be decided by lot and the winner may choose to serve or to receive first or to start at a particular end. Dreptul de a alege ordinea inițială a serviciului, primirii sau terenului, va fi stabilit prin tragere la sorți. C?știgătorul poate alege între a servi primul, a primi primul, de a începe pe un anumit teren.
2.13.2 When one player or pair has chosen to serve or to receive first or to start at a particular end, the other player or pair shall have the other choice. Când un jucător ori o pereche a ales să servească sau să primească sau și-a ales unul dintre terenuri, celălalt jucător sau pereche, poate alege orice a rămas.
2.13.3 After each 2 points have been scored the receiving player or pair shall become the serving player or pair and so on until the end of the game, unless both players or pairs score 10 points or the expedite system is in operation, when the sequences of serving and receiving shall be the same but each player shall serve for only 1 point in turn. După marcarea a 2 puncte, jucătorul sau perechea care primește, va prelua serviciul și se va proceda tot așa, până la terminarea setului sau până când, fiecare dintre jucători sau perechi, au marcat 10 puncte, ori dacă se aplică regula activizării. în această situație, ordinea serviciului și primirii serviciului va fi aceiași, dar fiecare jucător sau pereche vor servi, pe rând, numai câte un punct.
2.13.4 In each game of a doubles match, the pair having the right to serve first shall choose which of them will do so and in the first game of a match the receiving pair shall decide which of them will receive first; in subsequent games of the match, the first server having been chosen, the first receiver shall be the player who served to him or her in the preceding game. ?n primul set al partidei de dublu, perechea care are dreptul de a servi prima, va stabili care dintre jucătorii la serviciu o va face, urmând ca perechea la primire să stabilească apoi care dintre jucători va primi primul. în setul următor, perechea care a servit prima în primul set, va deveni perechea la primire, iar perechea care a primit prima în primul set, va deveni perechea la serviciu.
2.13.5 In doubles, at each change of service the previous receiver shall become the server and the partner of the previous server shall become the receiver. La jocul de dublu, la fiecare schimbare de serviciu, jucătorul care a primit anterior, va trece la serviciu, iar partenerul celui care a servit, devine jucătorul la primire.
2.13.6 The player or pair serving first in a game shall receive first in the next game of the match and in the last possible game of a doubles match the pair due to receive next shall change their order of receiving when first one pair scores 5 points. Jucătorul - perechea - care servește prima în primul set, va trece la primire în setul următor. în ultimul set posibil al meciului de dublu, perechea care urmează a primi mingea, schimbă automat ordinea la primire, în momentul când una din perechi marchează 5 puncte.
2.13.7 The player or pair starting at one end in a game shall start at the other end in the next game of the match and in the last possible game of a match the players or pairs shall change ends when first one player or pair scores 5 points. Jucătorul - perechea - care începe jocul pe un teren, va începe setul următor pe terenul opus, iar în ultimul set posibil al unui meci, jucătorul - perechea - va schimba terenul când unul dintre jucători, sau una dintre perechi, marchează 5 puncte.
2.14 OUT OF ORDER OF SERVING, RECEIVING OR ENDS GREȘELI LA SERVICIU, PRIMIRE, SCHIMBAREA TERENULUI
2.14.1 If a player serves or receives out of turn, play shall be interrupted by the umpire as soon as the error is discovered and shall resume with those players serving and receiving who should be server and receiver respectively at the score that has been reached, according to the sequence established at the beginning of the match and, in doubles, to the order of serving chosen by the pair having the right to serve first in the game during which the error is discovered. Dacă un jucător primește sau servește, fără a fi îndreptățit să o facă, jocul se va întrerupe imediat ce s-a descoperit greșeala și va fi reluat cu acei jucători, la serviciu sau la primire, care erau de drept să o facă, după succesiunea stabilită la începutul meciului, iar într-un meci de dublu, în ordinea aleasă de perechea care a servit prima în setul în care s-a descoperit eroarea.
2.14.2 If the players have not changed ends when they should have done so, play shall be interrupted by the umpire as soon as the error is discovered and shall resume with the players at the ends at which they should be at the score that has been reached, according to the sequence established at the beginning of the match. Dacă jucătorii nu și-au schimbat terenurile când ar fi trebuit să o facă, jocul se va întrerupe imediat ce s-a descoperit greșeala și se va relua cu jucătorii în terenul în care ar fi trebuit să joace, în concordanță cu succesiunea stabilită la începutul meciului.
2.14.3 In any circumstances, all points scored before the discovery of an error shall be reckoned. ?n orice împrejurare, toate punctele marcate înainte de descoperirea greșelii, nu vor fi anulate.
2.15 THE EXPEDITE SYSTEM REGULA ACTIVIZĂRII
2.15.1 Except as provided in 2.15.2, the expedite system shall come into operation after 10 minutes? play in a game or at any time when requested by both players or pairs. Except?nd situația 2.15.2., regula activizării se va aplica imediat, în momentul când s-au ?mplinit 10 minute de joc, sau când, de comun acord, jucătorii doresc să joace după această regulă.
2.15.2 The expedite system shall not be introduced in a game if at least 18 points have been scored. Regula activizării nu se va introduce dacă s-au jucat cel puțin 18 puncte în set.
2.15.3 If the ball is in play when the time limit is reached and the expedite system is due to come into operation, play shall be interrupted by the umpire and shall resume with service by the player who served in the rally that was interrupted; if the ball is not in play when the expedite system comes into operation, play shall resume with service by the player who received in the immediately preceding rally. Dacă mingea este în joc când se atinge timpul limită, jocul se va relua prin efectuarea serviciului de către jucătorul care a servit în momentul întreruperii respective. Dacă mingea nu este în joc, când se atinge timpul limită, jocul se va relua cu efectuarea serviciului de către jucătorul care era la primire în momentul întreruperii.
2.15.4 Thereafter, each player shall serve for 1 point in turn until the end of the game, and if the receiving player or pair makes 13 correct returns in a rally the receiver shall score a point. ?n continuarea jocului, fiecare jucător va servi, pe rând, câte odată, până la sf?rșitul setului. Pentru jucătorul la serviciu, punctul va trebui făcut din maximum 13 lovituri, iar dacă jucătorul sau perechea la primire efectuează 13 retururi bune, cel de la serviciu va pierde punctul.
2.15.5 Introduction of the expedite system shall not alter the order of serving and receiving in the match, as defined in 2.13.6. Introducerea activizării nu va afecta ordinea servirii și primirii în meci, așa cum a fost definită la art. 2.13.6.
2.15.6 Once introduced, the expedite system shall remain in operation until the end of the match. Din clipa când a fost aplicată în joc, regula activizării rămâne valabilă până la sf?rșitul meciului.